Reklamačný poriadok

Predávajúci:

Ing. Gabriela Urbanová, Párovská 256/2, 925 53 Pata, IČO: 48104302, DIČ: 1041135249
prevádzka: Párovská 367/3, 925 53 Pata

1. Riešenie reklamácií

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií. Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s týmto reklamačným poriadkom a právnymi predpismi platnými v SR. Tovar je možné reklamovať u Predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku po telefonickej dohode alebo priamo na prevádzke max. do 24 hodín od odberu alebo dodania tovaru a iba pri striktnom dodržiavaní skladovacích podmienok!

2. Všeobecné ustanovenia reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a služby zakúpené u Predávajúceho a reklamované v súlade s týmto Reklamačným poriadkom. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzke cukrárenskej výroby u Predávajúceho. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom.
Dátum uplatnenia reklamácie je daný dátumom fyzického odovzdania tovaru k reklamácii v mieste nákupu.
K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o kúpe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok, dodací list).
Skutočnosť, že bol zákazník úplne a detailne zoznámený s reklamačným poriadkom, záručnými a obchodnými podmienkami a svoj súhlas s ich obsahom potvrdzuje zákazník jednou z nižšie uvedených činností:
a) podpisom alebo iným potvrdením dodacieho listu/daňového dokladu
b) záväznou objednávkou tovaru
c) fyzickým prevzatím tovaru.
Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie je písomne uzatvorená zmluva o iných obchodných, záručných a reklamačných podmienkach.

3. Spôsoby riešenia oprávnených reklamácií

Pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú, sú uplatnené reklamácie riešené nasledovnými spôsobmi:
a) Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť výrobok. Okamžitá výmena výrobku je podmienená jeho fyzickým stavom na sklade.
b) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný výrobok za výrobok bez vady (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).
c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady či výmeny tovaru vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu (voľba spôsobu vyriešenia reklamácie je výhradne vecou Predávajúceho a Kupujúci sa nemôže takého vyriešenia svojej reklamácie právom domáhať, pokiaľ nie je v zákonných normatívach upravujúcich Reklamačný poriadok uvedené inak. V takomto prípade sa postupuje podľa aktuálne platnej právnej legislatívy).
d) Reklamácie sa riešia výhradne u Predávajúceho na prevádzke. Reklamácia sa zásadne nerieši u zákazníka, doprava tovaru kvôli reklamácii je záležitosťou Kupujúceho.
e) Kupujúci je povinný si zakúpený tovar vizuálne skontrolovať ešte na mieste zakúpenia. Reklamáciu akokoľvek poškodeného alebo nekompletného tovaru, reklamáciu množstva, druhu, akosti či ceny, vrátane reklamácie akýchkoľvek parametrov zistiteľných vonkajšou obhliadkou tovaru, musí Kupujúci uplatniť najneskôr pri preberaní hotového výrobku. Predávajúci pri zistení oprávnenosti reklamácie ihneď odstráni nedostatky. Prevzatím tovaru a zaplatením za tovar Kupujúci prejavuje súhlas so zhotovením, výzorom, akosťou, množstvom a cenou tovaru. Na neskoršie reklamácie týchto parametrov nebude braný ohľad.
f) Reklamáciu chutí, zloženia, alebo iných vonkajšou obhliadkou nezistiteľných parametrov tovaru musí Kupujúci uplatniť okamžite po ich zistení a zároveň musí zaistiť, aby celú dobu od prevzatia výrobku až do uplatnenia reklamácie bol výrobok uložený spôsobom a pri teplote zodpovedajúcim požiadavkám zákona a predpisov, upravujúcich oblasť výroby a skladovania potravín.
g) Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, neprimeranou prepravou, nesprávnym skladovaním, nedodržiavaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých bol tovar vyrobený alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. Reklamovaný výrobok pri reklamácii musí mať požadovanú teplotu (podľa pokynov predávajúceho k danému výrobku, napr. torty a zákusky 4-8 st.C).
h) O oprávnenosti reklamácie rozhodne podľa svojho uváženia poverený pracovník u Predávajceho aj na základe fotografie Kupujúceho, ktorý ju vyhotoví bezodkladne po zistení poškodenia ako dôkazový materiál.
i) O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane Kupujúci. Originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.
j) Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, Predávajúci písomne oznámi Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

4. Skladovacie podmienky

Všetky objednávky cukrárskych výrobkov vyrobené a dodané Predávajúcim sú skladované pri teplote od +4°C do max. 8°C. Po odovzdaní objednaného tovaru zákazníkovi musia byť tieto skladovacie podmienky jednoznačne zachované.
V prípade, že dodávaný tovar nebude skladovaný pri týchto teplotách, hrozí jeho znehodnotenie a v tomto prípade sa Predávajúci zrieka akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody na dodávanom tovare a zároveň nie je možné ani akceptovať prípadnú reklamáciu.
Pri správnom skladovaní vám Predávajúci garantuje max. 48 hodín záruku na kvalitu tovaru v závislosti od typu výrobku.
Pri zistení závady v objednávke týkajúcej sa chuti či zloženia výrobku po prevzatí cukrárskeho výrobku, neodkladne nás kontaktujte telefonicky na čísle 0911 158 698. Závadu je nutné nahlásiť ihneď po zistení, na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

5. Poučenie o skladovacích podmienkach

Výrobky Predávajúceho musia byť skladované pri teplote od 4°C do 8°C, oddelene od surovín iného pôvodu z dôvodu hrozby kontaminácie inými arómami a mikroorganizmami. Pri nedodržaní týchto skladovacích podmienok zaniká právo zákazníka na neskoršie reklamácie!
Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8°C, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť tovar do predajne Predávajúceho a kompletne vyplniť Reklamačný formulár (obsahuje identifikáciu Kupujúceho s uvedením mena, bydliska a kontaktu, ďalej adresu miesta, kam bol tovar dodaný, dátum a čas prevzatia, špecifikáciu produktu, závady tovaru). Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

6. Reklamačná doba

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

V Pate dňa 1. júna 2018